21 септември 2009

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС


В сила от 01.03.2008 г.
Обн. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.63 от 15 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г.

Част първа.

ОБЩИ ПРАВИЛА

Глава първа.
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПредметЧл. 1. Този кодекс урежда производството по граждански дела.

..................................

http://lex.bg/laws/ldoc/2135558368

Няма коментари:

Публикуване на коментар