16 декември 2009

Грешки в кардиологията

   Груба лекарска грешка е: Прилагането на АСЕ - инхибитори при:
 • двустранна артериална бъбречна стеноза
 • хиперкалиемия
 • напреднала бъбречна недостатъчност
 • бременност
 • съчетание с К+ съхраняващ диуретик
   Груба лекарска грешка е: Извършването на байпас операция при:
 • много тесни (<1mm) дистални сегменти на коронарните артерии под мястото на стенозата
 • пълна липса на витален миокард в полета на миокарда, снабдявани от стенозирани или напълно запушени артерии
 • тежка дифузна левокамерна дисфункция с изтласна фракция < 20%
   Груба лекарска грешка е: Едновременното прилагане на  Бета - блокер и верапамил
  
  Груба лекарска грешка е: Рязкото прекъсване на лечението с Бета - блокери при болни със стабилна ангина пекторис. Съществува голяма опасност от поява на феномена на отдръпването, с поява на нестабилна ангина, миокарден инфаркт, сърдечни аритмии, внезапна сърдечна смърт
   Груба лекарска грешка е: Прилагането на  Бета - блокери при следните случаи:
 • късна бременност
 • кърмене
 • бронхиална астма
 • ХОББ
 • сърдечна недостатъчност
 • значителна левокамерна дисфункция
 • AV - блок ІІ и ІІІ степен
 • SS - синдром
 • тежка ментална депресия
 • тежка периферна артериална обструкция
  Груба лекарска грешка е: Предписването на Бета -блокер при вариантна ангина на Prinzmetal.
     
 Груба лекарска грешка е: Прилагането на вазодилататори при сърдечна недостатъчност в следните случаи:
 • артериална хипотония
 • хиповолемия
 • механична пречка на диастолното пълнене на сърцето (тежка клапна стеноза, констриктивен перикардит, сърдечна тампонада, тежка фиксирана пулмонална хипертония, силно намалена камерна разтежимост при хипертрофична или рестриктивна кардиомиопатия)
  Груба лекарска грешка е: Приложението на вазодилататори при кардиогенен шок със следните характеристики:
 • значителна некоригирана артериална хипотония
 • липса на белодробен застой
 • наличие на придружаваща некоригирана хиповолемия
  Груба лекарска грешка е: Прилагането на верапамил при:
 • SS - синдром
 • дигиталисова интоксикация
 • силна  ? -блокада
 • някаи случаи на WPW - синдром
 • миокардна недостатъчност
  Груба лекарска грешка е: Прилагането на некортикостероидни противовъзпалителни средства (индометацин, салицилати, ибупрофен) в първите 2 седмици от началото на вирусните миокардити. Увеличава се миокардното увреждане
   
 Груба лекарска грешка е: Прилагането на гванетидин при:
 • болни с феохромоцитом
 • изразена сърдечна недостатъчност
 • лица приемащи МАО-инхибитори
 • лечение с резерпин, клонидин, метил-ДОПА
   Груба лекарска грешка е: Прилагането на диазоксид при болни с :
 • исхемична болест на сърцето
 • белодробен оток
 • захарен диабет
   Груба лекарска грешка е: Дигитализирането при сърдечна недостатъчност ако са налице:
 • пресен сърдечен инфаркт (от 1-3 денонощия)
 • чести и комплексни камерни тахиаритмии
 • високостепенна брадикардия при SS - синдром и AV - блок
 • тежка некоригирана диселектролитемия
 • WPW -синдром, особено с тахикардии при разширени камерни комплекси
 • силно удължен Q-T интервал (на кардиограма)
   Груба лекарска грешка е: Предписването на дилтиазем и верапамил при:
 • брадикардични пациенти с нарушена атрио-вентрикуларна проводимост
 • болест на синусовия възел
 • тежка по степен сърдечна слабост
   Груба лекарска грешка е: Използването на диуретици за лечение на сърдечна недостатъчност при следните състояния:
 • тежки диселектролитемии
 • тежка бъбречна недостатъчност с отоци (абсолютно противопоказани са тиазиди и К+ съхраняващи диуретици, но може да се приложи фуроземид)
 • свръхчувствителност към сулфонамиди
 • сърдечна недостатъчност с хиподебитно състояние
 • артериална хипотония и тъканна хипоперфузия
 • инфаркт на дясната камера
   Груба лекарска грешка е: Използването на електрошок при:
 • краткотрайни, често рецидивиращи тахикардии
 • тахиаритмии, резултат на автоматичен механизъм
 • токсични тахиаритмии преди корекция на причината (дигиталисова интоксикация, проаритмия при антиаритмични медикаменти, хипокалиемия, тиреотоксикоза)
   Груба лекарска грешка е: Предписването на клонидин при болест на синусовия възел и при депресивни състояния
   Груба лекарска грешка е: Използването на метода "масаж на каротидния синус" при каротидна и мозъчна атеросклероза
   Груба лекарска грешка е: Използването на морфин за лечение на острия кардиогенен белодробен оток при следните случаи:
 • некардиогенен белодробен оток
 • повишено вътречерепно налягане
 • вътрекраниален кръвоизлив
 • бронхиална астма
 • белодробна недостатъчност
 • напреднала възраст
 • тежка мозъчна атеросклероза
   Груба лекарска грешка е: Прилагането на морфин при :
 • белодробна недостатъчност с хиперкапния
 • депресия на дихателния център
 • повишено вътречерепно налягане
   Груба лекарска грешка е: Прилагането на нитрати за лечение на хронична стабилна ангина пекторис при следните случаи:
 • неконтролирана симптоматична артериална хипотония
 • хипертрофична обструктивна кардиомиопатия
 • тежка аортна стеноза
 • сърдечна тампонада
 • констриктивен перикардит
 • тежка митрална стеноза
   Груба лекарска грешка е: Прилагането на нифедипин при тежка аортна стеноза или изразена хипотония
   Груба лекарска грешка е: Комбинацията на нифедипин с нитрат, без ?-блокер. Може да се предизвика рефлекторна тахикардия
   Груба лекарска грешка е: Извършването на перкутанна транслуменална коронарна ангиопластика при:
 • стеноза на главния ствол на лявата коронарна артерия
 • тежко дифузно стеснение, обхващащо обширна част от засегнатите съдове
 • липса на екип от опитни коронарни хирурзи, които могат да проведат спешна коронарна бай-пас операция за преодоляване на острата коронарна обструкция, възникнала във връзка с РТСА
   Груба лекарска грешка е: Извършването на работна ЕКГ- проба при:
 • болни с тежка артериална клапна стеноза
 • изявена сърдечна недостатъчност
 • остър миокарден инфаркт (до 6-тата седмица)
 • съмнение за остър миокарден инфаркт
 • нестабилна ангина пекторис
 • дисекираща аортна аневризма или съмнение за такава
 • камерна тахикардия и полиморфни камерни екстрасистоли
 • прясна белодробна или системна емболия
 • остър или хронично изострен тромбофлебит
 • остри инфекциозни заболявания
 • хипертония със систолно налягане над 200 mm Hg или диастолно над 115 mm Hg
   Груба лекарска грешка е: Прилагането на резерпин при:
 • лица с депресивен синдром
 • хипертонично болни в напреднала възраст
 • бременни и кърмещи жени
 • язвена болест
 • улцерозен колит
 • болест на Паркинсон
 • епилепсия
   Груба лекарска грешка е: Пристъпването към оперативно лечение (в частност митрално клапно протезиране) при стеноза на митралната клапа ако е налице:
 • вентилаторна недостатъчност с витален капацитет под 50%
 • тежка бъбречна недостатъчност
 • сериозно увреждане и декомпенсация на дясната сърдечна камера
 • кардиачна чернодробна цироза
 • тежки тахиаритмии неподлежащи на овладяване
   Груба лекарска грешка е: Провеждането на тромболитична терапия при остър миокарден инфаркт в следните случаи:
 • анамнеза за мозъчно-съдов пристъп
 • анамнеза за хеморагична диатеза
 • скорошен стомашно-чревен кръвоизлив
 • скорошни оперативни вмешателства от какъвто и да е тип
 • високостепенна хипертония
   Груба лекарска грешка е: Дигитализирането при хипертрофична кардиомиопатия
   Груба лекарска грешка е: Бързото премахване на хипоксемията при хронично белодробно сърце, чрез инхалиране на О2 във високи концентрации. Може да се стигне до апное, високостепенна хиперкапния и смърт защото хипоксемията при тези болни е единственият стимулатор на дихателния център. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар