22 октомври 2009

Триаж

ПОЛЕВА СОРТИРОВКА /ТРИАЖ/ 

1.Организация на медицинското осигуряване при бедствени ситуации.
Бедствените ситуации се характеризират преди всичко с възникването на тежка обща и медицинска обстановка в засегнатия регион.Тези особености налагат провеждането на сложен комплекс от конкретни мероприятия.
2.Определение, цели и задачи.
Медицинското осигуряване представлява комплекс от oрганизационни,лечебни,евакуационни,санитарно-хигиенни и противоепидемични мероприятия за запазване живота и здравето на населението в условията на екстремна ситуация.
Полевата сортировка или така наречения ТРИАЖ е процес използван разпределяне на ранените при наличие на множество пострадали вследствие на индустриална авария, природно бедствие, война или терористичен акт.
Триажът е методика на разделяне на ранените и пострадалите в групи по предварително зададени правила.

Различните видове бедствени ситуации показват необходимостта от предварителна подготовка на медицинския състав, полиция, армия, пожарникари и др. и разкриване на складова база със специфична екипировка. Предварителната подготовка на хората и материалната база стоят в основата на своевременната и адекватна медицинска помощ, която се явява решаваща за преживяемостта на пострадалите. От 75г. насам се обработват данните от всички големи земетресения в света, които показват, че навременната медицинска помощ , оказана в достатъчен обем повишава броя на преживелите / оцелелите / както следва : при оказана първа помощ в рамките на първия час процента на оцелелите доближава 90%, при оказана помощ в рамките на първите 24 часа – процента на оцелелите е между 70 и 80 %, при оказване на помощ до 48 час – 35 % и до 72 час – 7 %.
Особеностите на бедствените ситуации изискват специфичен подход както при операциите по търсене и спасяване така и в методиката за оказване на медицинска помощ. Опита е показал, че при едномоментно масово постъпване на пострадали няма възможност да се акцентира върху индивидуалната медицинска помощ което е нормално за ежедневната дейност в едно болнично заведение. За това при масово постъпване на пострадали, пациентите се налага да бъдат разпределени / сортирани / по групи зависимост от приоритета за оказване на подобен тип медицинска помощ по жизнени показания, стабилизиране на състоянието и подготовка за евакуация към стационарни болнични заведения. Тази система се базира на основните принципи на военномедицинската доктрина, която е приета в почти всички страни на света, с някои несъществени разлики, съобразени с традициите на съответната държава.
Анализът на различни спасителни операции през последните десетилетия, показва, че постепенно специфичните национални различия остават на заден план и все повече страни започват да следват една обща система за оказване на медицинска помощ, която е доказала своята ефективност при бойни действия :
 • СОРТИРОВКА ;
 • РЕСУСЦИТАЦИЯ ;
 • СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЖИЗНЕНИТЕ ФУНКЦИИ ;
 • ХИРУРГИЧНА ПОМОЩ ПО ЖИЗНЕНИ ПОКАЗАНИЯ ;
 • ЕВАКУАЦИЯ / ПО ЗЕМЯ ИЛИ ВЪЗДУХ /.

 Екипът за оказване на първа медицинска помощ трябва да може да осъществи следните дейности : 

 • да се изнесе максимално бързо до зоната на бедствие и да се разкрие / изцяло или отдени модули / ;
 • да провежда квалифицирана сортировка ;
 • да оказва специализиран медицинска помощ в зависимост от поразяващия фактор ;
 • да провежда лечение на нетранспортабилни, когато е необходимо ;
 • да подготви за евакуация всички пострадали, нуждаещи се от дефинитивно лечение в специализирани болници
 Такива екипи трябва да бъдат сформирани към ЦСМП и гражданска защита.
В момента такъв екип в странта съществува само като ВОЕННОМЕДИЦИНСКИ ОТРЯД ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ /ВМОБР/ КЪМ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ

Персонала на ВМОБР на този етап включва 90 души медицински и немедицински специалисти, разпределени в три болници, които са част от ВМА – ММБАЛ-София, ББАЛ-Пловдив и ББАЛ- Варна. Всички лекари, сестри, лаборанти и помощен персонал на ВМОБР за времето когато не са ангажирани с ликвидирането на последствията от бедствия, аварии и катастрофи, работят в клиниките на ВМА в съответствие със своите клинични специалности.
Филиалите на ВМОБР в Пловдив и Варна са съставени от лекари и сестри със следните специалности : хирургия, анестезиология и реанимация, травматология и вътрешни болести. Те имат реанимобили, оборудвани с апаратура и медикаменти за оказване на първа лекарска помощ по жизнени показания, което съответства на Роля 1 съгласно стандартите на НАТО.

НАЧАЛЕН /ОБИКНОВЕН/ ТРИАЖ
Различните държави и общности имат различни системи и методики, но всички те се свеждат до едно и също. Сортировката се започва веднага - по време на или след инцидента и има приоритет пред всичко останало, освен непосредствената първа помощ и животоспасяващото кръвоспиране.
Целта е сортировката да започне много преди пристигането на първия медицински екип, последвана от първа до лекарска помощ от обучени и тренирани екипи по места.
Друг общ етап на всички системи са цветните етикети или маркировки поставяни на пострадалите.
Общ метод е и задължителното начално евакуиране на всички можещи да ходят сами далеч извън мястото на поражение.
Следващата обща черта е оставянето на загиналите на мястото където са, до приключване на евакуацията на тежко и средно тежко пострадалите

СИСТЕМИ ЗА МАРКИРАНЕ
Системите за маркиране на пострадалите често са регулирани и/или унифицирани от държавата – например в Германия, Канада и Япония или са предмет на частни или спонсорирани от държавата разработки – САЩ, Австралия и Англия.
Независимо от разликите им системите за маркировка имат много общи черти.

Маркерите - етикети, баджове или ленти са цветни и обикновено задължително присъстват следните цветове:
ЧЕРЕН
Загиналите на място или умиращите - без никакъв шанс за оцеляване
ЧЕРВЕН*
Тежко ранени с нужда от специализирана помощ в рамките на половин час
ЖЪЛТ
Средно тежко ранени с отложена до няколко часа нужда от специална помощ.
ЗЕЛЕН
Движещите се самостоятелно и тези без наранявания
  * Всички бременни и лицата до 14 години се маркират като ЧЕРВЕНИ независимо от състоянието им.
Всички системи са проектирани за бързо боравене и поставяне.
Много от тях имат допълнителни признаци за обозначаване – биологична, химическа и радиационна контаминация, баркодове – за улесняване на електронното проследяване на пострадалите и други.

Адреси на материали по темата : 

Инструкция № 3 от 18.07.2007 г. за реда за осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия

ВОЕННОМЕДИЦИНСКИ ОТРЯД ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ /ВМОБР/ КЪМ ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ

"Трудова медицина" - от блогът на д-р Петко Сербезов

курсови работи и т.н.

курсове за първа помощ


Няма коментари:

Публикуване на коментар