16 ноември 2009

Рецепти

Части на рецептата
Inscriptio
Rp/    
Rp./ или Rp.: 

Praepositio
  - Recipe (Вземи!)Praescriptio
3.1 Име :
- Ако лекарството е с генерично име - на латински език.Задължително в родителен падеж.
- Ако се изписва търговско име - разрешава се да се изписва както е на опаковката.

3.2 Доза :
 -задължително дозите в систама SI : g, mg, mcg , ml.
- ако става дума за микрограм - задължително на латински : "мicrograms"
- при разтвори - ml. при някои - и  %
- при изписване на някои медикаменти ( пебицилин, инсулин и др.) задължително се използват международни единици (unita internationalia )
лат. :   U.I.
англ. : I.U.
-по своята същина прескрипциите биват официални и магистрални.
   a.p.e - ana partes aequales ( в еднакви части )

q.s.   - quantum satis  ( колкото трябва)

Subscriptio
4.1 Скатули : 

Da scatulam ....  in tabulettis (dragees, capsulis) 


съкратено : D.scat. № ... in t. (dr., caps.) 


4.2. Дози : 

Da tales doses № …in ampullis (flaconis)
 съкратено : D. t. d. …in amp.(flac., fl.)


 4.3. Туби, флакони :

Da tubam №...
съкратено : D. tub. №...
Da flaconam № 
съкратено : D. fl. № ...
 

NB ! (Nota Bene - Важно !


Misce! Da! Signa!  (Смеси! Дай!Означи! )

съкратено : M.D.S.
 

Misce fiat ..... (pulvis,suppositorium,unguentum,pasta …)  - Смеси за да стане ( прах, свещички, унгвент, паста)


 съкратено : M. f. ( pulv. ; supp. ; ung.)Signatura
S. (Signa или Scribe)  
В сигнатурата на български език се посочва дозировката на лекарството ,продължителността
на курса на лечение, начина на приемане.
С думи като "Важно !" се означават странични действия или евентуални забележки към пациента.Например :  "Външмо ! За мазане! " - когато става дума за унгвент или крем.

 
Стандартни сигнатури са :
Ad usum externum - за външно използване - A.U.E. 

Ad usum internum – за вътрешно използване, употреба- A.U.I.
Ad usum proprium – за собствена употреба - A.U.PNomen medici
име на лекаря  -  изписват се трите имена, УИН, лечебно заведение в което работи, евентуално длъжността, която заема и телефон за контакт

Nomen aegroti

 име на пациента - изписват се трите имена, възрастта на пациента, домашния адрес.


! Допълнения  :

Verte! (Обърни!)
Statim! (Веднага!)
Cito! (Бързо!)Няма коментари:

Публикуване на коментар